020-7704182

2023

Vergoedingen

Vergoedingen

Voor een overzicht van vergoedingen en premies voor 2023 van de verschillende zorgverzekeringen kunt u terecht op http://www.zorgvergoeding.com/ en http://www.fysiotherapie.nl. Hier is uitgebreide informatie aanwezig over prijzen voor basis- en aanvullende verzekeringen en vergoedingen fysiotherapie die in deze pakketten geboden worden.

LET OP!

Behandelingen fysiotherapie die in het aanvullend pakket zitten tellen niet mee voor het ‘eigen risico’ dat in 2023 voor de basisverzekering geldt.

Dat geldt dus voor alle behandelingen voor niet-chronische aandoeningen en de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening. Dat komt omdat de aanvullende verzekering in wezen een particuliere verzekering is.
De behandelingen voor “chronische aandoeningen” worden wel vanuit de hoofdverzekering bekostigd en tellen dus helaas wel mee voor het ‘eigen risico’.
Dat betekent overigens niet dat u moet (bij)betalen, maar dat u dan na afloop van een kalenderjaar minder (of niets) terugkrijgt van uw ziektekostenverzekering.

 

Contracten zorgverzekeraars 2023

Met alle zorgverzekeraars zoals CZ, Menzis, Achmea en Zorg en Zekerheid hebben wij contracten afgesloten.

Dat is voor iedereen voordelig:
– Voor de patiënt, die niet hoeft bij te betalen,
– Voor de fysiotherapeut, die rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan declareren.

 

Zelf de nota ontvangen en betalen

Het kan voorkomen dat u niet aanvullend verzekerd bent of dat u hebt gekozen voor een zogenaamde restitutiepolis. U krijgt dan zelf de nota toegestuurd. Bij een restitutie verzekering kunt u die weer declareren bij uw verzekering.

Ook is het mogelijk dat uw ziektekostenverzekeraar bepaalde diensten voor fysiotherapie niet heeft ingekocht. Wanneer u wel van deze diensten gebruik maakt dan krijgt u hier een nota van en dient u deze zelf te voldoen.

Voor niet verzekerde behandelingen stelt iedere fysiotherapiepraktijk eigen tarieven vast.

 

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patient/client en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patient/client of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patient (zowel particulier als ziekenfonds verzekerd) wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patienten worden behandeld.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde tijd uit, dan verkeert de patient/client in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Zodra de patient/client in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldige rente. Indien de patient/client in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patient/client. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.

Adres

Dorpsplein 40
1115 CW Duivendrecht

Foto's op deze zijn site zijn gemaakt door Theo Noort

E-mail
Telefoon
Openingstijden

Maandag: 8.00 - 18.00
Dinsdag: 8.00 - 20.00
Woensdag: 8.00 - 18.00
Donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8.00 - 16.30
Zaterdag: 9.00 - 16.00